Vad innebär “hållbar utveckling”?

Vad innebär “hållbar utveckling”?

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete. Den definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Under denna vecka besöker Kinas premiärminister Wen Jiabao Sverige för delta i diskussioner rörande hållbar utveckling under den internationella konferensen +40.

Det är inte konstigt att olika förföljda grupper, såsom Tibetaner, Falun Gong-utövare och Uigurer, kommer att hålla manifestationer under Jiabaos besök. Dom kommer alla att vädja till Jiaobao och Kinas regeringen att börja följa FN:s stadgar om mänskliga rättigheter och upphöra med sin förföljelse och förtryck av oskyldiga människor. Detta relaterar i allra högst grad till den sociala aspekten av temat Hållbar utveckling.

En regim som inte följer mänskliga rättigheter kommer inte heller att värdera drägliga arbetsvillkor. Mycket av Kinas ekonomiska tillväxt kan tillskrivas arbetsförhållanden som ingen västerlänning skulle finna sig i. Men under ytan är inte de tuffa arbetsförhållandena på vanliga arbetsplatser det största problemet; det finns en stor produktion av varor i det som kallas Laogai (arbetsläger). Laogai Research Foundation har identifierat över 1400 arbetsläger, varav många är registrerade som företag. Där sitter kriminella fängslade, men också samvetsfångar som exempelvis demokratikämpar, miljöaktivister och de som förföljs för sin tro.

Andra skeenden som inte heller får utrymme i nyhetsflödet är hur oroligheter och protester ökar i Tibet där självbränningar är återkommande och demonstranter har beskjutits av kinesisk polis, med flera dödsfall som resultat. Protester slås ned lika brutalt i  Xinjiang och Inre Mongoliet. Sammanlagt förekom 180 000 massincidenter i Kina under 2010. Utövare av Falun Gong  fängslas och torteras fortfarande i en brutal förföljelse som pågått i över 12 år. Även kristna upplever en allt större press och förtryck på grund av sin tro

Att förfölja och förtrycka människor för sin tro, eller för att de arbetar för en hållbar utveckling och framtid, för ett samhälle grundat på demokratiska värderingar – där människa och miljö verkligen ses som de största tillgångarna – är inte bara irrationellt utan bryter också mot FN:s miljömål och stadgar om mänskliga rättigheter.

Vi vill därför uppmuntra Sveriges politiker och beslutsfattare att verkligen ta detta tillfälle i akt att under konferensen belysa både avsaknaden av mänskliga rättigheter i Kina och hur de är en fundamental del av konceptet hållbar utveckling.

Johan Alpmar, vice ordförande i Shric

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *