Stadgar

Stadgar för föreningen Supporting Human Rights in China (S.H.R.I.C)

Antagna vid konstituerande föreningsmöte den 30 oktober 2005, ändrade vid extra årsmöte den 14 november 2005 samt 26 maj 2012.

1. Föreningens firma

1.1 Föreningens firma är Supporting Human Rights In China (S.H.R.I.C). S.H.R.I.C ska vara en ideell förening (N.G.O) som ska verka politiskt och religiöst obundet.

1.2 Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun.

2. Vision och åtagande

2.1 S.H.R.I.C är en ideell förening som stödjer utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina och verkar för införandet av yttrande- och trosfrihet i Kina.

2.2 Visionen är att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina ska upphöra. Ingen ska bli förtryckt, fängslad, torterad eller förföljd på grund av sin tro, övertygelse, åsikt, nationalitet, kön, etnicitet eller kulturella bakgrund. Inte heller ska det finnas arbetsläger där människor hålls fångna av ovanstående skäl. Vidare ser S.H.R.I.C det som viktigt att all produktion som sker med fångar som gratis arbetskraft i dessa arbetsläger upphör. Det är alltså en del av S.H.R.I.C:s vision att ingen produkt/vara från Kina skall vara tillverkad av oavlönade personer i ett arbetsläger eller under andra missförhållanden. Med missförhållanden åsyftas sådant som barnarbete och brist på mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Förhoppningen är att Kina ska införa yttrande- och trosfrihet för alla sina medborgare vilket idag saknas. Vidare anser S.H.R.I.C det viktigt att Kina följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Visionen är även att föreningen ska samarbeta med andra i världen som arbetar för dessa mål. Tanken är att föreningen snarast möjligt ska verka globalt, att det blir ett globalt medlemskap och att informationen ska nå ut till så många länder som möjligt.

2.3 Ett av S.H.R.I.C:s åtaganden är att informera om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina. Vidare kommer föreningen att uppfylla sina åtaganden genom kommunikation och genom opinionsbildning.

3. Medlemskap

3.1 Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens vision. Medlemmar kan aktivt delta i arbetet att uppfylla föreningens vision. Detta deltagande är frivilligt. S.H.R.I.C tillämpar öppen medlemsantagning.

3.2 Medlem i S.H.R.I.C blir man genom att betala den årliga medlemsavgiften som bestäms av årsstämman. Kvittot på betalad medlemsavgift är beviset på medlemskap. Medlemmen förbinder sig även att följa föreningens stadgar. Medlemsavgiften går oavkortat till föreningen.

3.3 Uteslutning av medlemmar sker genom majoritetsbeslut av styrelsen. Medlem kan inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att han/hon inte har betalat medlemsavgiften eller annan ålagd avgift, eller att medlemmen i fråga har brutit mot föreningens stadgar eller på annat vis skadat föreningens intressen. Medlem som uteslutits ska bli informerad om detta och om orsakerna till beslutet. Medlem som uteslutits kan överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.

3.4 Önskar medlemmar använda föreningens namn vid någon form av aktivitet som t.ex vid en manifestation är reglerna följande:

1) Man får inte använda eller dela ut information, politisk, religiös, kommersiell eller ideell som inte på förhand godkänts av föreningens styrelse.

2) Man får inte använda andra föreningars eller trosförbunds loggor eller namn, t.ex. en tröja med annan förenings eller trosförbunds namn. Denna regel finns för att föreningen inte ska förväxlas med andra föreningars arbeten. Detta för att föreningen skall förbli politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall i alla lägen kunna leva upp till att vara en N.G.O (Non Governmental Organisation). Detta innebär inte att man inte kan vara medlem i någon annan förening/förbund, vare sig den är religiös eller politisk, detta är inte något som föreningen tar ställning till. Men de ska inte blandas ihop med S.H.R.I.C:s aktiviteter, uttalanden, skrivelser eller intervjuer. Föreningen välkomnar alla, oavsett tro, kön, ålder eller politisk och kulturell bakgrund, med undantag för grupper och personer som kränker och diskriminerar andra och beter sig ohyfsat. Föreningen ska vara tolerant i sin verksamhet.

3.5 Vid medlemskap för företag tillåts inte att företagets produktion i Kina bryter mot FN:s stadgar för mänskliga rättigheter. Årsavgiften för företag beslutas under årsmötet.

3.6 För de företag som inte har någon produktion i eller handel med Kina är medlemskap fortfarande möjligt. De förbinder sig då att följa föreningens stadgar.

4. Utträde

4.1 Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska till styrelsen skriftligt begära utträde. När styrelsen mottagit försändelsen upphör medlemskapet att gälla.

5. Verksamhet och arbetssätt

5.1 S.H.R.I.C har som uppgift att informera om och avslöja brotten mot de mänskliga rättigheterna i Kina. S.H.R.I.C bygger sin organisation på frivilligt medlemskap och en aktiv styrelse. Detta innebär att föreningen är beroende av en styrelse som inte bara fattar beslut utan även praktiskt verkställer dessa beslut för att hjälpa föreningen att nå sina mål. Vidare välkomnar föreningen sina medlemmar att frivilligt och aktivt delta i föreningens aktiviteter.

6. Styrelsen

6.1 Styrelsen består av det udda antal ledamöter som årsmötet beslutar. Styrelsen utnämner inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt övriga ledamotsposter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Vid ledamots avgång inträder suppleant för dennes räkning fram till nästa årsmöte.

6.2 Styrelsen är föreningens företrädare och den ska värna om föreningens intressen samt sköta dess angelägenheter. Beslut fattas av styrelsen med undantag för årsmöte samt extra årsmöte. Vidare skall styrelsen verkställa de beslut som fattats under årsmötet, ansvara för föreningens ekonomiska ärenden samt föra räkenskaper. Styrelsen ska dessutom lämna årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

6.3 Ordförande samt övriga styrelseledamöter väljs under årsmötet för en tvåårsperiod. Suppleanterna väljs under årsmötet för en period på ett år. Ordförande och övriga ledamöter och suppleanter kan väljas om.

6.4 Styrelsen sammanträder när ordföranden kallar till möte eller när minst tre styrelseledamöter önskar sammanträda. Tid och plats för sammanträdet väljs av ordföranden eller styrelsen.

6.5 Vid styrelsebeslut krävs att minst tre ordinarie styrelseledamöter närvarar varav en måste vara ordföranden eller vice ordföranden. Dessa beslut fattas genom enkel majoritet. Vid jämt röstetal gäller ordförandens eller vice ordförandens utslagsröst.

6.6 Styrelsen väljer vem/vilka som har rätten att teckna föreningens firma.

7. Räkenskaper och revisorer

7.1 En revisor väljs under årsmötet för en period av 2 år.

7.2 Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska vara föreningens revisorer tillhanda senast den 15/3.

7.3 Föreningens revisorer ska när som helst kunna granska föreningens räkenskaper. Detta innebär att föreningens revisorer har rätt att ta del av de dokument som rör föreningens ekonomi.

7.4 Revisorernas skrivelse ska föreligga 12 veckor efter verksamhetsårets slut. Revisorerna skall senast den 15/3 avge sin revisionsberättelse.

8. Beslut, omröstning och beslutmässighet

8.1 Beslut fattas med acklamation eller, om det behövs, efter omröstning. Denna omröstning sker öppet, med undantag för om det gäller personval då det sker slutet om någon så önskar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, förutom vid personval då frågan avgörs genom lottning.

8.2 Ingen styrelseledamot får delta i beslut om ansvarsfrihet för det område som denne är ansvarig för.

8.3 Årsmöte respektive extra årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet om kallelse till mötet skett i enlighet med S.H.R.I.Cs stadgar.

9. Regler för ändring av stadgarna

9.1 För att stadgarna skall kunna ändras krävs ett beslut av två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten med minst 2/3 av antalet fastställda röster. Förslag om nya stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast 10 veckor innan årsmötet. Förslag kan lämnas av såväl styrelse som medlem.

10. Årsmöte

10.1 Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år innan den 30/5 på tid och plats som beslutats av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska ske via e-post, telefon eller på annat vis göras tillgänglig för föreningens medlemmar senast 3 veckor innan årsmötet och senast 7 dagar innan extra årsmöte. Förslag till dagordning ges av styrelsen.

Under årsmötet ska följande frågor behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Fastställande av röstlängd för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

a) Styrelsens årsrapport för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens balans och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter för privatpersoner och företag.

Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för nästkommande räkenskapsår.

Val av ordförande för en tid av 2 år.

val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.

Val av suppleanter för en tid av 1 år.

Val av revisorer för en tid av 2 år.

Behandling av styrelsens motioner och övriga motioner från medlemmarna som lämnats in i tid (senast 10 veckor innan årsmötet).

Övriga frågor.

11. Extra årsmöte

Ett extra årsmöte kan hållas när styrelsen, dess ordförande, dess revisorer eller minst 1/3 av föreningens medlemmar begär det. Detta skall då ske genom en skriftlig ansökan till styrelsen senast 10 veckor innan mötet. I denna skrivelse ska det framgå vilken/vilka frågor som de vill ska behandlas under mötet. Vid ett extra årsmöte kan endast de frågor som angivits i kallelsen behandlas.

12. Rösträtt

Under årsmöte har alla medlemmar en röst per person. Denna rösträtt är personlig, därför kan den inte brukas genom ombud.

13. Upplösande av föreningen

Vid upplösande av föreningen behövs ett beslut fattat under två på varandra följande årsmöten med minst 4/5 av antalet fastställda röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar skänkas till verksamhet med liknade vision som S.H.R.I.C:s.